INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů:

obchodní společnost:Prague Airport Taxi Private s.r.o.
IČO:080 83 083
se sídlem:Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 312719
e-mail:bicikto@gmail.com

Naše společnost zpracovává osobní údaje zásadně v souladu s obecně závaznými právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů a účelem, za jakým jsou Vaše osobní údaje zpracovány, jsou:

Ve vztahu k osobním údajům našich klientům se opíráme o právní důvody plnění smlouvy, plnění právní povinnosti a oprávněný zájem správce s tím, že takového osobní údaje zpracováváme za účelem výkonu podnikatelské činnosti, výkonu práv a povinností ze smluvního vztahu a ochrany práv a právem chráněných zájmů.

Ve vztahu k osobním údajům našich dodavatelů se opíráme o právní důvody plnění smlouvy a oprávněný zájem správce s tím, že takového osobní údaje zpracováváme za účelem výkonu práv a povinností ze smluvního vztahu a ochrany práv a právem chráněných zájmů.

Ve vztahu k osobním údajům našich zaměstnanců se opíráme o právní důvody plnění smlouvy, plnění právní povinnosti a oprávněný zájem správce s tím, že takového osobní údaje zpracováváme za účelem vedení pracovně-právní agendy, výkonu práv a povinností ze smluvního vztahu a ochrany práv a právem chráněných zájmů.

Vaše osobní údaje poskytujeme v rámci výkonu podnikatelské činnosti či plnění právních povinností orgánům veřejné moci, a dále pak našim partnerům v oblasti právních služeb, účetnictví a IT podpory; to vše za plného respektu k Vašim právům a bezpečnosti Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání právního důvodu jejich zpracování a po jeho odpadnutí je s Vašimi osobními údaji nakládáno dle obecně závazných právních předpisů, zejména GDPR.

Vzhledem ke skutečnosti, že usilujeme o transparentní přístup ke zpracování osobních údajů, dovolujeme si Vás seznámit s právy, které Vám z GDPR vyplývají.

Vaše základní práva, která Vám z GDPR plynou, jsou následující:

Právo na přístup k osobním údajům, tedy právo požádat nás o potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud ano, máte zejména právo žádat o informaci, jaké kategorie Vašich osobních údajů jsou zpracovávány, za jakým účelem, případně jakým třetím subjektům budou osobní údaje zpřístupněny a po jakou plánovanou dobu budou Vaše osobní údaje uloženy.

Právo na opravu osobních údajů, tj. právo žádat opravu či doplnění Vašich osobních údajů v případě, že jsou nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat Vaše osobní údaje, které o Vás zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a pokud o to požádáte.

Právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. právo žádat, abychom v určitých případech dočasně omezili zpracování Vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku, tj. právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů, a to za předpokladu, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu.

Právo na přenositelnost, tj. právo žádat osobní údaje, které jste nám poskytli, a to v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo (pokud je to technicky možné) žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

V případě jakýchkoli dotazů, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů, nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese bicikto@gmail.com, popř. na naší adrese: Prague Airport Taxi Private s.r.o., Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2.

Více informací o Vašich právech lze nalézt na oficiálních internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud i přes vše výše uvedené nebudete spokojeni se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností, můžete se se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Privacy policy and GDPR in Contact and Order Form

 

Fulfillment of the information duty pursuant to Article 13 of the GDPR

Prague Airport Taxi Private sro, IČO 08083088, with its registered office at Bělehradská 858/23, 120 00 Prague 2, as the administrator of personal data (hereinafter referred to as the "Administrator") fulfills its obligations under Regulation (EU) 679/2016 of the European Parliament and of the Council natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter "GDPR").

In the case of using the "Contact Form" or "Order Form" web form at https://prague-airport-taxi-private.cz/en/contact/ , the administrator requires the processing of personal data under the following conditions:

By submitting a web form, you confirm that your personal information is accurate and accurate. The personal data communicated will be Prague Airport Taxi Private sro, ID 08083088, with its registered office at Bělehradská 858/23, 120 00 Prague 2, e-mail: bicikto@gmail.com (hereinafter referred to as the "Administrator"), processed as follows, for the following conditions:

The administrator will process your following data: first and last name, e-mail (optional), phone number

The Administrator handles the above personal data for the purpose of adequate communication directly related to your inquiry, feedback or order for transportation. Your personal data will not be used for other purposes based on your consent.

The provided data will be processed by the administrator on the basis of Art. a) GDPR, because it does not bear any other legal title of processing for its preservation.

The processing of your personal data is done by the administrator himself in the form of data on his own data devices. The content of the form will be converted to e-mail after it is sent and sent to the administrator's e-mail box, and the reply will be sent to the interviewer.

The personal data communicated through the form will be kept by the administrator for the period of validity of the granted consent, until the purpose for which the consent was granted is reached, but no later than one year after the termination of the communication (at the latest after this period your personal data received under this consent will be deleted).

The administrator does not provide the personal data to third parties or other processors. The administrator will not transfer your personal data to third countries.

The data subject is entitled to revoke the granted consent, in writing, to the registered office of the administrator, in person at the registered office of the administrator, to his e-mail for this purpose bicikto@gmail.com, or in any other demonstrable manner.

You also have the following rights:

the right to request access from the controller to their personal data

right to request their correction or erasure

right to request processing restrictions

right to object to the processing

the right to use the portability of this data to another controller

the right to lodge a complaint with the Office for Personal Data Protection if you believe that the administrator is in conflict with GDPR when processing personal data